Bij de Molen
Knis Beheer
KOOZAA
Huitsing & Poort
Hotel 't Gemeentehuis
De Kleine Munt

Privacy statement Bert Koster Internetcolumnist en tekstschrijver

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit houdt o.a. in dat u het recht heeft om te weten welke gegevens ik van u heb, wat ik daarmee doe, hoe ik deze beveilig en tevens kunt u een verzoek indienen om deze gegevens te laten wijzigen of verwijderen.

Bert Koster Internetcolumnist en tekstschrijver, gevestigd aan de Berkenlaan 5 in Middelstum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bert Koster Internetcolumnist en tekstschrijver  verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik van opdrachtgevers/geïnterviewden verwerk:

 • Geslacht
 • Voornaam
 • Roepnaam
 • Achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Geboortedatum
 • Straat
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Plaats
 • Telefoonnummer
 • E-mail

Indien u een adverteerderovereenkomst met mij sluit, verwerk ik de volgende gegevens:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • E-mail

Bert Koster Internetcolumnist en tekstschrijver  verwerkt de volgende persoonsgegevens van zijn opdrachtgevers/donateurs:

 • Bedrijfsnaam
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Straat
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Plaats
 • Telefoonnummer
 • E-mail

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Bert Koster Internetcolumnist en tekstschrijver verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over eventuele (beleids)wijzigingen of evenementen.
 • Uitvoering te geven aan een contract.
 • Administratie te kunnen uitvoeren ten aanzien van adverteerders, opdrachtgevers en leden van de club van 25/50.
 • Een interview uit te werken voor de rubrieken Babbelen met Bert, pensionado’s en de 25

Geautomatiseerde besluitvorming

Bert Koster Internetcolumnist en tekstschrijver neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Bert Koster Internetcolumnist en tekstschrijver bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u gegevens worden verzameld. Ik bewaar deze gegevens zolang er een overeenkomst is tussen de desbetreffende bedrijven en personen/geïnterviewden. Daarna worden de gegevens verwijderd uit het administratiesysteem, waarbij opgemerkt dient te worden dat het verwijderen uitsluitend mogelijk is wanneer dit niet in strijd is met wettelijk vastgelegde (fiscale) bewaarplicht.

Verwerkingsregister

Bert Koster Internetcolumnist en tekstschrijver heeft een register opgesteld waarin alle verwerkingen van persoonsgegevens, evenals de grondslagen en bewaartermijnen, zijn opgenomen. Dit register is op te vragen via info@bert-koster.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bert Koster Internetcolumnist en tekstschrijver verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bert Koster Internetcolumnist en tekstschrijver en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bert-koster.nl. Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Fotobeleid

Met regelmaat publiceert Bert Koster Internetcolumnist en tekstschrijver  foto’s van allerlei evenementen, activiteiten en geïnterviewden op zijn website www.bert-koster.nl en op social media.  Wie bezwaar heeft op een foto te staan, kan dat kenbaar maken door zelf niet mee te werken aan de fotosessie. Op verzoek kunnen foto’s van digitale media worden verwijderd. U kunt dit verzoek indienen via info@bert-koster.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bert Koster Internetcolumnist en tekstschrijver neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bert-koster.nl.

Vragen

Hebt u vragen over dit privacy statement? Neem dan contact op met:

Bert Koster Internetcolumnist en tekstschrijver

Berkenlaan 5

9991 EG Middelstum

Tel: 0595 55 24 05 / 06-51715098

info@bert-koster.nl

Bert Koster
Middelstum
info@bert-koster.nl
bertkoster1@gmail.com
www.bert-koster.nl
06-51715098
0595-552405
KvK nummer: 57250278
BTW nummer: NL001445322B69